Kvalitet och miljö

Kvalitet, miljö och säkerhet är självklara nyckelord i vår verksamhet. Genomtänkta policys säkerställer att samtliga arbetsmoment utförs säkert och med hög kvalitet samt med minsta möjliga påverkan på miljön. 
 

Kvalitetspolicy

RZ KILS VERKSTAD AB skall genom sina uppställda kvalitetsmål uppnå kundernas krav på goda och fungerande produkter. Detta i kombination med en inom vår bransch funktionell och mest möjlig kompletta verkstadsutrustning samt en hög kunskapsnivå rörande utrustningens användning liksom god materialkännedom.

RZ KILS VERKSTAD AB:s leveranser skall i så motto vara särklassiga och ur kvalitets- och funktionssynpunkt motsvara beställarens krav tillfullo.

Företagsledningen har det yttersta ansvaret för kvalitetsnivån. Genom att välja och vidmakthålla produktionssystem som i sig rymmer kvalitetsstyrning skall företaget verka för att alla medarbetare genom fortlöpande information och utbildning får en ansvarskänsla för produkternas kvalitet. Med givna instruktioner och med kvalitetskraven klart dokumenterade skall erforderlig kravstandard för företagets leveranser uppfyllas. En alltid fortgående kvalitetsförbättring skall vara varje medarbetares ledstjärna.

I företagets kvalitetspolicy ingår även att hålla underleverantörer av tjänster och råmaterial väl informerade om de kvalitetskrav som gäller för RZ KILS VERKSTAD AB. 
 

Hälso-, miljö- och säkerhetspolicy

Vi fokuserar på medarbetarnas hälsa och att ständigt förbättra arbetsmiljön och att minimera vår påverkan på miljö och klimat.

Vi strävar efter noll skador för personal, material och icke materiella tillgångar. Vi har en öppen dialog med samhället och följer lagar och förordningar. Att genomföra denna policy är ett ledningsansvar att efterleva den är alla medarbetares skyldighet.